Przyczyny "łódkowania" parkietu

Przyczyny „łódkowania” parkietów

Wraz ze wzrostem zainteresowania podłogami drewnianymi potrzebne jest omawianie podstawowych zagadnień i problemów montażu poszczególnych rodzajów podłóg. Jednym z głównych problemów parkieciarskich jest z pewnością łódkowanie parkietu i negatywny wpływ tego zjawiska na estetykę powierzchni. Aby istota tematu została dobrze zrozumiana, chciałbym sprecyzować czym jest łódkowanie parkietu i czy można zmierzyć wielkość tego zjawiska?

Łódkowanie są to odkształcenia płaszczyzny klepek powodujące nierówności na posadzce drewnianej. W fachowej literaturze niemieckiej, w jednym z artykułów, określono tego typu zjawisko jako miskowanie, jednak pojęcie łódkowanie wydaje mi się bardziej rozpowszechnione wśród fachowców polskich i w dalszej części artykułu będę go używał. Łódkowanie może mieć postać nierówności wklęsłych jak i wypukłych na płaszczyźnie klepek.


10_99_2

Rys.1. Łódkowanie wkęsłe

10_99_3

Rys.2. Łódkowanie wypukłe

Znacznie częściej dochodzi do odkształceń wklęsłych, gdzie krawędzie boczne klepek są podniesione względem płaszczyzny posadzki drewnianej. Zjawisko łódkowania oczywiście można zmierzyć i do tego badania potrzebna jest szyna pomiarowa o długości ok. 25 cm i szerokości ok. 2 cm. Szyna wyposażona w zegar pomiarowy (mikrometr) przesuwana w poprzek klepek daje dokładny obraz różnic w wysokości na wszystkich mierzonych klepkach. Szynę taką, nazwaną szyną SEDLARIKA zaprezentowano na rysunku 3.

10_99_1

Rys.3. Szyna Sedlarika

Bezpośrednią przyczyną powstawania zjawiska łódkowania jest różnica wilgotności między górną i dolną płaszczyzną klepek. Problem ten jest bardziej zróżnicowany i zależy również od przekroju poprzecznego klepek, stosunku szerokości do grubości, gatunku drewna, wilgotności podłoża i powietrza, rodzajów stosowanych klejów, wilgotności początkowej klepek, a nawet sposobu ich wykonania.


Jak poszczególne czynniki wpływają na łódkowanie?

Układając parkiet należy wiedzieć, że pewne wielkości klepek wymagają szczególnego podejścia, gdyż mogą być powodem wielu problemów na budowie. Znaczny wpływ na łódkowanie ma stosunek szerokości do grubości klepki. W zasadzie przyjmuje się, że bezpieczna wartość powinna wynosić najwyżej 4:1. Jeżeli wartość tego współczynnika wynosi 8:1 i więcej to w fachowej literaturze określa się taką sytuację jako niemożliwą do opanowania tego procesu (Parkett Magazin 2/97) i w praktyce parkieciarz powinien uprzedzić klienta o możliwości wystąpienia problemów. Takie zjawisko występuje coraz częściej przy montażu popularnych na zachodzie dyli podłogowych (desek) wykonywanych z litego drewna. Produkowane w wymiarach o niekorzystnym stosunku szerokości do grubości wymagają szczególnie starannej selekcji tak, aby słoje roczne drewna układały się najlepiej w układzie stycznym, to znaczy były nachylone do płaszczyzny deski pod kątem nie mniejszym niż 70º. Właśnie przy produkcji i montażu tego typu materiałów, układ słojów drewna ma bardzo duże znaczenie, jednakże w przypadku typowych klepek znacznie większy wpływ na łódkowanie mają z pewnością inne czynniki.

Jednym z nich jest rodzaj powłoki, którą zastosujemy do wykończenia i zabezpieczenia drewna. Najpopularniejszą, z uwagi na łatwość i niewielkie koszty utrzymania podłogi w czystości, są różnego rodzaju lakiery. W normalnych warunkach lakier nie ma żadnego negatywnego wpływu na parkiet. Zastosowanie lakierów w niekorzystnych warunkach z pewnością spotęguje łódkowanie, gdyż znacznie utrudni swobodny przepływ powietrza, a nie zabezpieczy skutecznie przed wnikaniem wilgoci. Zdecydowanie lepiej jest w takim przypadku zastosować powłokę olejowo- woskową z uwagi na łatwość cyrkulacji powietrza. Podłoga taka oddycha, a jednocześnie jest zabezpieczona przed przyjmowaniem wilgoci z zewnątrz np. podczas pielęgnacji. Właśnie dlatego ten rodzaj zabezpieczenia podłogi stosuje się głównie na dylach podłogowych gdzie ryzyko łódkowania powierzchni jest największe. Łódkowanie w znacznym stopniu zostanie opanowane, gdy podczas montażu parkietu, oczywiście na dobrze wyschniętym podkładzie (konieczny pomiar CM i protokół wilgotności), użyte zostaną tylko dobre i sprawdzone w parkieciarstwie kleje i grunty profesjonalnych firm. Ważne jest również kiedy parkiet, a szczególnie lamparkiet oraz dyle podłogowe, nie zostały, na skutek „nadgorliwości” wykonawcy, zbyt szybko wyszlifowane i polakierowane. Czas oczekiwania przed szlifowaniem powinien być na tyle długi, aby uzyskany został stan równowagi higroskopijnej w drewnie, podkładzie i powietrzu. Badania prowadzone na podstawie parkietu 10 milimetrowego popularnie zwanego lamparkietem dały odpowiedź na pytanie: „Co ma wpływ na łódkowanie i jaki jest czas oczekiwania na szlifowanie”?

W badaniu użyto dwuskładnikowego kleju poliuretanowego o zawartości 2,4 % substancji lotnych i kleju dyspersyjnego o zawartości wody 26,8 %. Różnica w zawartości substancji niekorzystnych dla drewna w obu przypadkach jest znacząca, co jak zobaczymy dalej wpływa na szybkość i jakość prac parkieciarskich. Na wykresie pokazano wzrost wilgotności klepek w czasie (dla obu rodzajów klejów) przy wilgotności względnej powietrza 35 %.

10_99_4

Rys. 4. Wzrost wilgotności na spodzie i górze klepki przy kleju dyspersyjnym i poliuretanowym

Przy kleju dwuskładnikowym wilgotność górnych i dolnych płaszczyzn klepek nie wykazuje istotnych zmian w stosunku do siebie podczas czterotygodniowych badań. Wilgotność płytki jest jednakowa w całym przekroju i w tym wypadku łódkowanie nie wystąpi. Parkiet natychmiast po stwardnieniu kleju jest gotowy do szlifowania, co może nastąpić już po 24 godzinach. Przy użyciu kleju dyspersyjnego podnosi się wilgotność drewna na spodzie klepek i osiąga swoje maksimum w pierwszym dniu wzrastając o 3,7 %. Jednocześnie na wierzchu parkietu wilgotność drewna podnosi się tylko o 1,5 %. Powstająca różnica wilgotności 2,2 % prowadzi do silnego łódkowania powierzchni. Jak widać z wykresu dopiero po około 10 dniach różnica wilgotności ustala się poniżej wartości 1 %. Łódkowanie z biegiem czasu trochę się cofa, ale nawet po 28 dniach, kiedy wilgotność na górze i na dole klepki jest taka sama, nie wraca do pierwotnego stanu. Interesujące jest to, że nawet po 3 tygodniach zanotowano różnice w wilgotności wierzch/ spód klepki. Wyjaśnieniem może być fakt, że wilgotność z podkładu jest bardzo wolno przekazywana do drewna. Podkład działa jak gąbka początkowo chłonąc wilgoć z kleju, a później powoli ją oddając. Jeżeli szlifowanie i malowanie nastąpi wcześniej, stworzona powłoka lakiernicza utrudni przepływ resztek wilgoci i nastąpi łódkowanie.

10_99_5

Rys.5. Łódkowanie spowodaowane utrudnieniem przepływu wilgoci z podkładu

Oczywiście badania prowadzone były na parkiecie 10 milimetrowym, ale dały ogólny obraz wpływu wilgotności na zachowanie się klepek podczas klejenia. Na budowie parkieciarze muszą jeszcze zwrócić uwagę na różnorodność gatunków drewna i ich podatność na paczenie, oraz często inną niż 35 % wilgotność powietrza. Uwzględnić również należy i bezwzględnie przestrzegać, prawidłowej wilgotności klepek. Norma DIN 280, określająca wilgotność parkietu na 9 % +/- 2, zawiera chyba najbardziej optymalne dla naszej strefy klimatycznej wartości i większość polskich producentów już wykonuje parkiety na jej podstawie. Klepka o zbyt niskiej wilgotności ma większe tendencje do łódkowania, a z praktyki podpowiem, że przy pracach na obiektach (np. sale gimnastyczne) wilgotność parkietu powinna wynosić 9-10 %. Gdy do takich prac użyjemy parkietu o niższej wilgotności to, jeżeli nie nastąpi klasyczne łódkowanie z wykrzywieniem się płaszczyzny klepek, wskutek pęcznienia i oddziaływania wzajemnie na siebie sąsiednich klepek, zarysują się krawędzie i efekt wizualny będzie bardzo podobny. Oczywiście w takim przypadku wyjściem jest długa przerwa przed szlifowaniem, ale na obiektach jest to raczej niemożliwe. Również wiele problemów mogą sprawić wykonawcy parkiety posiadające zbyt głębokie wpusty, a zdarza się to często przy parkietach na tzw. obce pióro. Pas górnej część powierzchni powyżej wpustu jest często zbyt szeroki i przy wzajemnym oddziaływaniu na siebie klepek, dochodzi do deformacji w formie podnoszenia się podłużnych brzegów. Dodatkowo obce pióra wykonane z miękkiego drewna, pęczniejąc, mają zadanie zaklinować się we wpuście. W wyniku tego zjawiska dochodzi do rozpychania brzegów wpustu, co potęguje wizualny efekt łódkowania. Także w takim przypadku będzie lepiej, jeżeli szlifowanie nastąpi jak najpóźniej. Zdecydowanie dajmy czas, aby klepki dopasowały się do otoczenia przed szlifowaniem. Podobne do łódkowania parkietów zjawisko zachodzi też w podłogach laminowanych z tą różnicą, że negatywny efekt wizualny jest widoczny na całym obwodzie poszczególnych desek i raczej dotyczy podnoszenia się krawędzi niż deformacji płaszczyzny desek. Efekt podnoszenia się krawędzi jest widoczny przeważnie w tanich panelach o nie impregnowanych piórach i wpustach. W przypadku paneli najczęściej mówi się o odporności na ścieranie, a nie o nasiąkliwości. Panele o wysokiej nasiąkliwości (np. ok. 18%) będą miały po zamontowaniu zawsze wystające krawędzie, które w błyskawicznym tempie powycierają się, mimo najwyższej odporności na ścieranie. Nie wolno bagatelizować w panelach jakości kleju. Zalecany jest klej z grupy D-3, powodujący jak najmniejsze pęcznienie krawędzi. Duży wpływ na podnoszenie się krawędzi, podobnie jak w parkietach, ma głębokość wpustu i szerokość pióra. Panele o zbyt głębokim wpuście, po zastosowaniu kleju mają podniesione brzegi zawsze od strony tegoż wpustu, a nigdy od strony pióra.

Rady i wnioski

Problem łódkowania parkietów często niweczy dobre wrażenie, które parkieciarz zostawił zaraz po zakończeniu prac. Z praktyki wiem, że ilość czynników wpływających na to zjawisko jest znacznie większa niż poruszone w tych kilku zdaniach, ale zdarza się że te bardzo oczywiste, są ignorowane przez wykonawców. Podstawowym warunkiem dobrze wykonanej pracy jest ocena warunków na budowie. Zbyt duża wilgotność w podłożu lub w powietrzu na pewno utrudni pracę, a często ją uniemożliwi. Drugim warunkiem zmniejszenia ryzyka łódkowania jest dobór materiałów pomocniczych, takich jak gruntówki, kleje, lakiery itp. Przy dzisiejszej wiedzy o produktach i ich dostępności, znacznie bezpieczniejsze jest stosowanie klejów poliuretanowych niż dyspersyjnych. Nie chcąc dyskwalifikować tej grupy produktów zwracam jedynie uwagę, że powinny zawierać jak najmniej wody, zjawisko łódkowania jest wtedy mniejsze. Kleje poliuretanowe natomiast dają możliwość szybkiego szlifowania i zakończenia prac, nie potęgują łódkowania, ale jeszcze to zjawisko ograniczają. Niezłym rozwiązaniem jest stosowanie klejów syntetycznych i chyba są to najbardziej rozpowszechnione kleje wśród parkieciarzy profesjonalistów. Zawierają niewiele substancji powodujących zmiany wilgotności klepek i są bardzo atrakcyjne cenowo. Podczas prac parkieciarskich należy unikać jednoczesnych robót malarskich i ceramicznych. Wilgoć farb, lakierów, klejów do tapet może zniszczyć nasz wysiłek, szczególnie jeśli posadzka wyłożona jest drewnem, które szybko chłonie wilgoć (buk, grab, klon, jesion). Należy bezwzględnie uprzedzić inwestora i ewentualnych innych wykonawców o zakazie przykrywania parkietu folią. Folia, którą inwestor lub malarz rozkłada na podłodze ma prawie w 100 procentach negatywny wpływ na jakość podłogi. Zjawisko jest dość proste i wiąże się zawsze z nowym parkietem, a widoczne jest tym bardziej gdy stosujemy parkiet o nie korzystnym stosunku szerokości klepek do ich grubości, lub gdy gatunek drewna należy do mocno pracujących. Tuż pod powierzchnią folii, a jednocześnie nad parkietem, kumuluje się spora ilość wilgoci pochodząca z samego lakieru, który na całkowite utwardzenie potrzebuje ok. 7-14 dni. Ponadto resztki wilgoci z kleju i samego podłoża również powoli przedostają się do klepek i kumulują się w górnych warstwach tuż pod lakierem nie przedostając się dalej po napotkaniu nieprzenikalnej bariery z folii. Z pewnością krawędzie wzdłużne klepek mocno się podniosą . Bardziej do ochrony powierzchni parkietu nadają się kartony, czy tektura falista .Radzę również nie spieszyć się z wykończeniem nowej podłogi. Im dłuższy czas oczekiwania przed szlifowaniem, tym ryzyko łódkowania jest mniejsze. W swojej firmie dawno wprowadziłem zasadę szlifowania parkietów najwcześniej po 14 dniach od zakończenia klejenia i efekt jest naprawdę dobry.
Dbając o te, podstawowe warunki, na pewno można w znacznym stopniu ograniczyć efekt łódkowania parkietów .


Autorami artykułu są: Pan Czesław Bortnowski - rzeczoznawca i mistrz parkieciarstwa (www.parkiet-bortnowski.pl) oraz Piotr Pióro - doradca techniczny firmy Ital PArkiet.

 

Nasze porady

LISTA ARTYKUŁÓW
 • Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogi
 • Podstawowe informacje o lakierach
 • Właściwości lakierów wodnych
 • Charakterystyka lakierów PUR
 • Jak działa lakier podkładowy
 • Oleje do parkietów - zalety i wady olejów i wosków
 • Akustyka podłóg panelowych
 • Pomiary przed pracami parkieciarskimi
 • Układanie parkietu przemysłowego Merbau
 • Szlifowanie podłóg drewnianych
 • Parkiet na ogrzewaniu podłogowym
 • Nawet do 10,15,20... lat
 • Parkiet czy warstwówka?
 • Podział olejów do podłóg drewnianych
 • Jaki impregnat do drewna wybrać?

Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogi

Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogiStałeś się właśnie szczęśliwym posiadaczem swojego nowego mieszkania lub domu – GRATULUJEMY! Teraz przed Tobą kilka ważnych decyzji, co do wyboru materiałów wykończeniowych, których skutki będziesz odczuwał przez najbliższe kilka lub kilkanaście lat.   Panele czy parkiet? – Wybór najlepszej podłogi drewnianej. Obecnie...

Czytaj więcej

Podstawowe informacje o lakierach

Podstawowe informacje o lakierach Lakierowanie z jednej strony zabezpiecza powierzchnię podłogi przed wpływem zanieczyszczeń, z drugiej zaś nadaje jej nowe, lepsze walory użytkowe i estetyczne. Lakierowanie chroni górną powierzchnię parkietu, utrudnia wnikanie brudu w strukturę drewna oraz znacznie ułatwia czyszczenie i konserwację. W skład lakierów podłogowych wchodzą: 1. Środki wiążące...

Czytaj więcej

Właściwości lakierów wodnych

Właściwości lakierów wodnych Lakier wodny różni się zasadniczo w procesie suszenia (schnięcia) i tworzenia błony od tradycyjnego lakieru rozpuszczalnikowego. Czysto fizyczny przebieg leży w tworzeniu błony, to znaczy przejścia lakieru ze stanu mokrego do trwałej powłoki. Graficzny rysunek objaśnia ten przebieg fizyczny w sposób naoczny. Lakier wodny składa się z...

Czytaj więcej

Charakterystyka lakierów PUR

Charakterystyka lakierów PUR Lakiery poliuretanowe - znane również jako lakiery PUR lub DD (Desmodur-Desmophen firmy Bayer) Lakier poliuretanowy ze względu na schnięcie i tworzenie błony jest bliższy lakierowi olejowemu z żywic syntetycznych jak lakierowi wodnemu, lecz są znaczne różnice do lakieru olejowego. Bardzo dobra przyczepność do drewna i wspaniała odporność...

Czytaj więcej

Jak działa lakier podkładowy

Jak działa lakier podkładowy? Decyzja, czy podłoga ma być zagruntowana (pokryta lakierem podkładowym), czy też nie jest bardzo ważna. Lakier podkładowy ma, między innymi za zadanie, wpłynąć na odcień barwy drewna. Na ogół powierzchnie gruntowane będą jaśniejsze. Jednocześnie gruntowanie w starych podłogach drewnianych izoluje resztki wosku i oleju, względnie w...

Czytaj więcej

Oleje do parkietów - Zalety i wady olejów i wosków

Oleje do parkietów - Zalety i wady olejów i wosków W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej coraz więcej użytkowników zamierzających położyć parkiet rezygnuje z tradycyjnego lakierowania i wybiera olejowanie i woskowanie powierzchni. Proces sam w sobie nie jest nowy. Woskowanie jest uznawane za najstarszy zabieg stosowany do zabezpieczenia powierzchni...

Czytaj więcej

Akustyka podłóg panelowych

Akustyka podłóg panelowych Dźwięki są obecne wszędzie wobec tego izolacja dźwiękowa budynków służy ich mieszkańcom. Przeciwko bodźcom optycznym możemy się chronić zamykając oczy, przeciwko bodźcom akustycznym nie posiadamy żadnego naturalnego mechanizmu ochronnego. Jedną z możliwości ucieczki od hałasu dają nam nasze własne cztery ściany. Dźwięk rozchodzi się wokół swojego źródła...

Czytaj więcej

Pomiary przed pracami parkieciarskimi

Pomiary przed pracami parkieciarskimi. Mierzyć nie mierzyć? Oto jest pytanie. Zatem parkieciarzu odpowiedz na nie sam po przeczytaniu poniższego artykułu.. Strop i podkład jest wylewany na długo przed przybyciem parkieciarza i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlanych” część 4 odbiory powinny być wykonane przed pracami parkieciarskimi. Na...

Czytaj więcej

Układanie parkietu przemysłowego Merbau

Układanie parkietu przemysłowego Merbau Na początku roku zlecono mi wykonanie ekspertyzy w domu jednorodzinnym, w którym został ułożony parkiet przemysłowy z drewna Merbau. Na powierzchni w salonie, gabinecie (parter) i korytarzu (1. piętro) wyraźnie widoczne były pola z jaśniejszych i ciemniejszych elementów. Na spoinach pomiędzy lamelkami lakier był wyraźnie zapadnięty....

Czytaj więcej

Szlifowanie podłóg drewnianych

Szlifowanie podłóg drewnianych Aby wydobyć z podłogi drewnianej jej naturalne piękno, konieczny jest między innymi optymalny szlif. W artykule tym postaram się opisać idealny sposób postępowania, prowadzący do uzyskania ładnej powierzchni szlifowanej podłogi drewnianej. W celu lepszego zobrazowania zagadnienia szlifowania podłóg na początku kilka ciekawostek o materiałach ściernych: Materiały ścierne...

Czytaj więcej

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym Rosnąca w ostatnim czasie popularność ogrzewania podłogowego staje się wyzwaniem dla firm specjalizujących się w układaniu podłóg drewnianych. Wśród projektantów i inwestorów, a nawet w środowisku parkieciarzy, powszechna jest opinia, że obecność ogrzewania podłogowego wyklucza zastosowanie drewnianych wykładzin podłogowych. Do takiego wniosku skłaniać mogą często spotykane...

Czytaj więcej

Nawet do 10,15,20... lat

  Nawet do 10,15,20... lat Nawet do 10 (15, 20) lat trwałości* autor: Piotr Pióro - rzeczownawca w dziedzinie parkieciarstwa   Przekaz reklamy lakieru do parkietu, która obiecuje nam „nawet do 10 (15 lub 20) lat trwałości” skłania do zastanowienia, ile właściwie taka informacja ma wspólnego z rzeczywistością. Analizując sprawę...

Czytaj więcej

Parkiet czy warstwówka?

Parkiet czy warstwówka? W opinii wielu ludzi pomiędzy parkietem drewnianym, a płytą klejoną pokrytą cienką warstwą drewna nie ma większej różnicy. Są też tacy, którzy palmę pierwszeństwa przyznają podłodze warstwowej, z uwagi na jej wytrzymałość i łatwość pielęgnacji. Dla specjalistów, parkieciarzy i designerów – takie tezy są wręcz obrazoburcze. Czy...

Czytaj więcej

Podział olejów do podłóg drewnianych

Oleje do podłóg drewnianych ze względu na skład można podzielić: Oleje naturalne modyfikowane (np. HartzLack EX-1) ● Skład: Oleje pochodzenia roślinnego, żywice poprawiające wytrzymałość mechaniczną, izoparafiny i bezołowiowe substancje przyspieszające schnięcie oleju. Zawartość substancji stałych ok. 50%.     Oleje naturalne HS (np. HartzLack HS-1) ● Skład: Oleje pochodzenia roślinnego,...

Czytaj więcej

Jaki impregnat do drewna wybrać?

Jaki impregnat do drewna wybrać? Który impregnat do drewna jest tani i najlepszy? Czym różni się impregnat od lakierobejcy, lazury do drewna?  Świat dzisiejszego konsumenta jest bardziej skomplikowany niż dotychczas. Doczekaliśmy czasów gdzie podaż bez względu na branże jest bardzo duża. Tak się dzieje również w branży farb i lakierów...

Czytaj więcej
1451573361 Galeria zamku 8 Historyczna realizacja

Renowacja podłogi pałacowej na Zamku Książ w Wałbrzychu.
filh budyneki logo Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Nowo otwarta Filharmonia Warmińsko- Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie przyciąga melomanów z całego świata.
Budowlana Marka Roku                                        
baner
wiecej1
 
logo 1 HartzLack WX-1 laureat nagrody Dobry Design 2014

Olejowosk WX-1 został doceniony przez architektów i uznany za nr 1 wśród olejów do podłóg drewnianych.
Parkiety | Parkieciarz | Oleje do podłóg drewnianych PIĘKNY PARKIET

Od ponad 20 lat skutecznie i na najwyższym poziomie chronimy drewno w domu i w jego otoczeniu.
dsc 0456 Renowacja sali gimnastycznej

Renowacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Choszcznie.
HARTZLACK NAGRODZONY!

Mamy przyjemność donieśc, że na międzynarodowym konkursie parkieciarzy...
salmo-sliders kopia Lakiery             NIE TYLKO       na podłogę!!!

Lakiery, które w wiekszości przypadków stosuje się do zabezpieczania podłóg drewnianych mają również inne przeznaczenie.
Zobacz gdzie jeszcze wykorzystuje się te produkty.
ZNAJDŹ WYKONAWCĘ

Polecimy Ci sprawdzony punkt najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

Szukasz odpowiedniego produktu, skorzystaj z naszej zaawasowanej wyszukiwarki.
KALKULATOR KOSZTÓW

Kalkulator kosztów pozwoli Ci oszacować przybliżone koszty inwestycji położenia nowego parkietu lub przeprowadzenia renowacji starego. W przypadku położenia nowego parkietu kalkulator bierze pod uwagę: cenę określonego drewna, uśrednioną cenę kleju do parkietu oraz gruntu, uśrednioną cenę spoiwa do szpachlowania, cenę określonego lakieru nawierzchniowego oraz lakieru podkładowego, uśrednioną cenę robocizny w danym województwie (montaż, lakierowanie, itd).
OLEJOWANIE TO NIC TRUDNEGO

W kilku prostych krokach radzimy jak wykonać samemu tę prostą czynność.
com_content